การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกโดย PESTEL (PESTEL Analysis)

pestel

PEST Analysis เป็นการวิเคราะห์จากปัจจัยแวดล้อมว่าจะส่งผลบวกหรือลบกับธุรกิจของเราหรือธุรกิจที่เราจะทำการลงทุนในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี

  • การเมือง (Politics)
  • เศรษฐกิจ (Economics)
  • สังคม วัฒนธรรม (Socio-Cultural)
  • เทคโนโลยี (Technological)
  • สิ่งแวดล้อม (Environment)
  • กฎหมาย (Legal)
Comments are closed.