การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค โดยจุดแข็ง และ จุดอ่อนจะเป็นปัจจัยภายในที่สามารถควบคุมได้เอง แต่ถ้าเป็นโอกาสและอุปสรรคจะเป็นปัจจัยภายนอก หัวข้อนี้ถ้าให้ดีต้องทดลองทำด้วยตัวเอง

 

มาทำ SWOT Analysis

SW

 

ขอขอบคุณ

  • SWOT Analysis L1 |
Comments are closed.