Moodle คืออะไร ?

Moodle ย่อมาจาก (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment)  คือโปรแกรมที่ประมวลผลในเครื่องบริการ (Server-Side Script) ทำหน้าที่ให้บริการระบบอีเลินนิ่ง ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดบริการแก่ผู้สอน และผู้เรียน ผ่านบริการ 2 ระบบ คือ

 1. CMS (Course Management System) ระบบซีเอ็มเอส หรือระบบจัดการเนื้อหา  บริการให้ผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย แบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้
 2. LMS (Learning Management System) ระบบแอลเอ็มเอส หรือระบบจัดการเรียนรู้ บริการให้ผู้เรียนเข้าเรียนรู้ตามลำดับ ตามช่วงเวลา ตามเงื่อนไขที่ผู้สอนได้จัดเตรียมอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ

moo

Moodle คือ ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) หรือระบบจัดคอร์สการเรียนการสอน CMS (Course Management System ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต สำหรับสถาบันการศึกษา หรือผู้สอน ใช้เพื่อเตรียมแหล่งข้อมูล กิจกรรม และเผยแพร่แบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต Moodle สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งองค์กรระดับ มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ โปรแกรมชุดนี้เป็น Open Source ภายใต้ข้อตกลงของ gnu.org (General Public License)

ความสามารถของ Moodle

 1. เป็น Open Source ที่ได้รับการยอมรับและสามารถใช้งานได้ฟรี : ปัจจุบันสถาบันการศึกษาในไทย มีแนวโน้มใช้มูเดิ้ลเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
 2. รองรับทั้ง ซีเอ็มเอส(CMS = Course Management System) และ แอลเอ็มเอส(LMS = Learning Management System) ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของผู้สอน พร้อมบริการให้นักเรียนเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนักเรียน และตัดเกรด
 3. แหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์ เช่น Microsoft Office, Web Page, PDF หรือ Image เป็นต้น
  เป็นแหล่งเก็บข้อมูลและสามารถเผยแพร่ได้โดยง่าย
 4. ระบบติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนในห้องเดียวกัน และผู้สอน เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น
  ผู้เรียนฝากคำถาม ผู้สอนทิ้งการบ้านไว้ ผู้สอนนัดสนทนาแบบออนไลน์ ผู้สอนนัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน
 5. ระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลาย ให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไปเป็น excel ได้
 6. สำรองข้อมูลเป็น .zip ได้ ทำให้ผู้สอนหรือนักเรียนนำไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้

ขอขอบคุณ

 • Moodle L1 |
Comments are closed.